Apie slapukus šiame tinklalapyje - Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad jums būtų patogiau joje naršyti. Jei ir toliau naudositės šia svetaine ir nekeisite slapukų nuostatų, manysime, kad sutinkate su mūsų slapukų naudojimo nuostatomis. Jei reikia daugiau informacijos ar norite keisti slapukų nuostatas, susipažinkite su slapukų naudojimo politika.

Pirkimo-pardavimo sutartis

1.    Sąvokos:

1.1.    Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse;
1.2.    Pardavėjas – inte.lt veikiantis UAB „Pristatymas rytoj“ vardu, juridinis kodas 303438996, buveinės adresas Kęstučio g. 50-8, Vilnius, kontaktinis telefonas 8 601 88849 internetinės svetainės adresas www.inte.lt.
1.3.    Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įgyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu www.inte.lt. 
1.4.    Prekės – Pirkėjo užsakytos prekės iš elektroninės parduotuvės priklausančios pardavėjui.
1.5.    Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Šalimi gali būti vadinamas kiekvienas iš jų atskirai, nenurodant išskirtinio titulo.
1.6.    Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

2.    Bendrosios nuostatos:

2.1.    Šiomis Taisyklėmis reglamentuojamos Pirkėjo, įsigyjančio prekes iš Pardavėjo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis. 

3.    Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. 
3.2.    Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4.    Pirkėjo teisės

4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
4.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 10 dalimi, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 
4.3.    Pirkėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.    Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.    Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas Prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka www.inte.lt nurodytuose bankuose arba grynais pinigais prekių atsiėmimo metu Pardavėjo biure, arba pristatymo metu, prekes atvežusios kurjerinės tarnybos įgaliotam atstovui. 
5.2.    Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant juos atnaujinti.
5.3.    Pirkėjas privalo, pasirašyti pinigų priėmimo kvitą su UAB „DPD Lietuva“ įgaliotu darbuotoju bei perduoti jam tikslią už prekes ir pristatymo išlaidas mokėtiną pinigų sumą.
5.4.    Pirkėjas privalo laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.    Pardavėjo teisės

6.1.    Pirkėjui bandant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis ir panaikinti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve bei neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.2.    Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.
6.3.    Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais.
6.4.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromoms sutartims.

7.    Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.    Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas tinkamas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
7.2.    Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos Prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogiška prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.
7.3.    Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
7.4.    Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
7.5.    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu reikalavimu.

8.    Prekių kaina, mokesčiai ir atsiskaitymo tvarka

8.1.    Pirkėjas atsiskaito už Prekes - naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas grynaisiais pinigais Prekių pristatymo metu ar atsiimant prekes mūsų biure, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu.
8.2.    Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Pardavėjui nekyla atsakomybė. Pardavėjas neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali parduoti tokią prekę Pirkėjui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.
8.3.    Į kiekvienos elektroninėje parduotuvėje www.inte.lt prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
8.4.    Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.
8.5.    Nutraukus sutarti Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už Prekes per 10 (dešimt) darbo dienų.

9.    Prekių pristatymas

9.1.    Prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per:

- 2 darbo dienas, jei užsakymas įvykdomas darbo dieną iki 14:30 val.

- 3 darbo dienas, jei užsakymas įvykdomas darbo dieną po 14:30 val.

Užsakymas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą iš Pirkėjo, išskyrus, kai mokama grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

9.2.    Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro € 4,34 su PVM atsiskaitant banko pavedimu,€ 5,80 su PVM atsiskaitant grynaisiais pinigais juos sumokant prekes pristatančiam kurjeriui (C.O.D. paslauga). Maksimali suma kurią Pirkėjas sumoka pristatančiajam kurjeriui negali būti didesnė nei € 870,00.
9.3.    Užsakymus, kurių prekių suma viršija € 580,00 su PVM Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus atvejus, kai siunčiami didelių gabaritų siuntiniai.
9.4.    Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.
9.5.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.6.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7.    Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

10.    Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

10.1.    Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.
10.2.    Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3.    Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikra laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokiu prekių aprašymuose. Nesant nurodytos garantijos termino, galioja garantija, numatyta atitinkamais teises aktais.
10.4.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
10.5.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
10.5.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
10.5.2.    Pirkėjas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą praneša užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (kurią galite parsisiųsti čia), arba pateikdamas aiškų pareiškimą išdėstantį jo sprendimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Pranešimas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą siunčiamas elektroniniu paštu info@inte.lt. Pardavėjas gavęs Pirkėjo pranešimą nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
10.6.    Gražinama kokybiška prekė turi atitikti šiuos kriterijus:
10.6.1.    Būtina išsaugoti ir grąžinant prekę pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, patvirtinančią prekės įsigijimą.
10.6.2.    Prekė turi būti originalioje nesugadintoje pakuotėje ir su visomis dalimis, buvusiomis komplekte, t.y. su priedais, aksesuarais, laidais ir pan.
10.6.3.    Prekė turi būti kokybiška, be mechaninių ar matomų pažeidimų, ar matomų prekės naudojimo požymių, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

11.    Atsakomybė

11.1.    Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktu duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visa atsakomybe už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktu duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2.    Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.3.    Pardavėjas neatsako už kitu įmonių tinklalapiuose pateiktą informacija, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
11.4.    Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.
11.5.    Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

12.    Baigiamosios nuostatos

12.1.    Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2.    Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3.    Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į viršų